Köpvillkor & Integritetspolicy

Beard Monkey – Vilka är vi?

Beard Monkey är ett varumärke som ägs utav Headsup AB som är en frisörgrossist. Köpevillkoren som du finner nedan gäller när du som kund handlar varor på www.beardmonkeysweden.se.

Adress: S:t Göransvägen 29, 554 54, Jönköping
Mail: info@beardmonkey.se
Organisationsnummer: 556376-7895 (Headsup AB)

1. Priser och avgifter

Varje vara som du finner på hemsidan anges med pris inklusive moms. I kassan innan betalning visas det totala priser inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. I alla priser ingår moms om 25%. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp.

2. Betalsätt

– Betala via Stripe. Besök www.stripe.com för mer information om villkor.

3. Ångerrätt och retur

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tog emot varan. Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till info@beardmonkey.se. I meddelandet ska du ska ange ditt namn, din adress, kontaktuppgifter samt ordernummer/fakturanummer, datum beställningen gjordes och namn på varan i meddelandet.

Du har inte ångerrätt om: Varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Återbetalningsskyldighet: Vid utnyttjad ångerrätt ska vi betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om du betalat via direkt kortbetalning, kan det ta upp till 5-10 dagar innan pengar är återbetalda.

Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

3. Leverans av varor

Alla frakter sker med DHL.

Kostnad: 49 SEK

Då din order beräknas kunna skickas som varubrev kommer det alternativet användas. Paketet skickas oftast inom 1-2 arbetsdagar med undantag för helgdagar och semester då orderhantering samt leveranstid kan vara något längre.

Beard Monkey – Integritetspolicy

1. Personuppgifter

Vid kontakt med Beard Monkey förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Beard Monkey är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos beardmonkey.se.

Nedan finns du en beskrivning av de riktlinjer som Beard Monkey tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse, även kallat GDPR.

2. Allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela Beard Monkey. De allmänna bestämmelserna innebär att Beard Monkey alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

3. Ändamål

Beard Monkey samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. Beard Monkey behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

4. Samtycke

Beard Monkey strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Beard Monkey inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

5. Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. De som vi kan komma att dela dina information med är:

Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Betaltjänstleverantörer
För att administrera betalningar via sajten använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda på sajten.

Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.

6. Säkerhet

Beard Monkey vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

7. Gallring

Beard Monkey bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

8. Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Beard Monkey. Om sådana personuppgifter finns hos Beard Monkey får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@beardmonkey.se 

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Beard Monkey är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

9. Kontakt – Personuppgiftsombud

Frågor rörande Beard Monkey personuppgifts behandling kan ställas till vårt personuppgiftsombud.

Mail: info@beardmonkey.se